پذیرفته شدگان مرحله دوم (ارزیابی تخصصی-مصاحبه) آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی ۹۹-۹۸ می رساند جهت مشاهده برنامه زمانی مصاحبه دکتری ۱۳۹۸ دانشگاه حکیم سبزواری بر روی اینجا کلیک کنید.