تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ویژه استاد و دانشجو معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه | اخبار دانشگاه ها |شبکه عتف ایران

تاریخ خبر: // کد خبر: 104915 // //

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ویژه استاد و دانشجو معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ویژه استاد و دانشجو معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) جدول زمانبندی ثبت نام و ترمیم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ سال ورود زمان ثبت نام انتخاب واحد با تاخیر تاسقف ۱۴ واحد زمان ترمیم (حذف و اضافه)  ۹۵ و ۹۶ و ماقبل۹۵ […] [...]
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ویژه استاد و دانشجو معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ویژه استاد و دانشجو معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

جدول زمانبندی ثبت نام و ترمیم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

سال ورودزمان ثبت نامانتخاب واحد با تاخیر تاسقف ۱۴ واحدزمان ترمیم (حذف و اضافه)
 ۹۵ و ۹۶ و ماقبل۹۵۹۸/۱۱/۱۳۹۸/۱۱/۲۰۹۸/۱۱/۲۷
۹۷ و ۹۸ و متاخرین۹۸/۱۱/۱۴۹۸/۱۱/۲۰۹۸/۱۱/۲۸
دانشجویان مهمان عادی ۱۵ و ۱۶ بهمن ۹۸۹۸/۱۱/۲۰در روزهای فوق

توجه :

  • دانشجویان مهمان دائم با توجه به سال ورود به دانشگاه مبدا انتخاب واحد نمایند.
  • دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه روزهای اعلام شده، مجاز به انتخاب واحد و ترمیم هستند.

 

ردیفرویداد آموزشیمقطعتاریخاقدام کننده
۱ثبت درخواست دفاعتحصیلات تکمیلی۱۵/۱۱/۹۸ تا ۱۵/۰۶/۹۹دانشجو

دانشکده

۲ثبت نام (انتخاب واحد)

 

 

 

 

·         ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه )تمامی دانشجویان، دانشجویان مهمان دائم و انتقال به این دانشگاه در مقطع کارشناسی طبق جدول زمانبندی ذیل)

·         ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه (دانشجویان مهمان عادی مقطع کارشناسی)

سال ورودزمان ثبت نام
۹۵ و ۹۶ و ماقبل۹۵۹۸/۱۱/۱۳
 ۹۷و۹۸ و متاخرین۹۸/۱۱/۱۴
دانشجویان مهمان عادی ۱۵/۱۱/۹۸ و ۱۶/۱۱/۹۸

·         دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی: کلیه روزهای ۹۸/۱۱/۱۳ تا ۹۸/۱۱/۱۶

دانشجو

مدیر گروه

آموزش دانشکده

 

۳صدور لیست حضور و غیاب (گزارش ۱۱۶) (روز بعد از پایان انتخاب واحد)کلیه مقاطع تحصیلی بعد از تاریخ ۹۸/۱۱/۱۷ دانشکده
۴شروع کلاس ها  کلیه مقاطع تحصیلی۹۸/۱۱/۱۹ 
۵ثبت نام با تاخیر (حداکثر تا سقف ۱۴ واحد برای مقطع کارشناسی)  

کلیه مقاطع تحصیلی

۹۸/۱۱/۲۰دانشجو

مدیر گروه

آموزش دانشکده

۶برگزاری جلسه دفاع تحصیلات تکمیلی۹۸/۱۲/۰۱ تا ۹۹/۰۶/۳۱دانشجو

دانشکده

۷ترمیم انتخاب درسی (حذف و اضافه)

 

 

 

·         کارشناسی

سال ورودزمان ترمیم (حذف و اضافه)
۹۵ و ۹۶ و ماقبل۹۵۹۸/۱۱/۲۷
 ۹۷و ۹۸ و متاخرین۹۸/۱۱/۲۸
دانشجویان مهمان عادی در روزهای فوق مطابق ورودی

·         دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی: کلیه روز های ۹۸/۱۱/۲۷ تا ۹۸/۱۱/۲۸

دانشجو

مدیر گروه

آموزش دانشکده

ردیفرویداد آموزشیمقطعتاریخاقدام کننده
۸بسته شدن فایل انتخاب واحد دانشجویان (پس از بسته شدن فایل دانشجویان، هیچ گونه تغییری توسط آموزش کل و تحصیلات تکمیلی پذیرفته نخواهد شد.)کلیه مقاطع تحصیلی۹۸/۱۲/۰۷آموزش کل
۹صدور لیست حضور و غیاب نهایی( گزارش ۱۲۶ یا ۱۲۶۰) (پس از بسته شدن فایلها)کلیه مقاطع تحصیلیپس از تاریخ ۹۸/۱۲/۸دانشکده
۱۰ثبت و تأیید برنامه حضور، مشاوره و راهنمایی توسط اعضای هیأت علمی، مدیران گروهها ۹۸/۱۱/۲۸ تا ۹۸/۱۲/۶عضو هیأت علمی مدیر گروه آموزشی
۱۱تأیید برنامه حضور توسط مدیر گروه و معاون آموزشی یا رئیس دانشکده ۹۸/۱۲/۰۷ تا ۹۸/۱۲/۱۰مدیر گروه آموزشی معاون آموزشی/ رئیس دانشکده
۱۲تأیید برنامه حضور توسط  معاون آموزشی یا رئیس دانشکده ۹۸/۱۲/۱۱ تا ۹۸/۱۲/۱۳معاون آموزشی/  رئیس دانشکده
۱۳درخواستهای تمدید مهمان در دانشگاه دیگر

(سامانه گلستان)

کارشناسی۹۹/۰۲/۱ تا ۹۹/۰۲/۳۰دانشجو

آموزش دانشکده

آموزش کل

۱۴پایان مهلت حذف اضطراری(دو هفته مانده به پایان نیمسال)  کارشناسی

کارشناسی ارشد

۹۹/۰۳/۰۷دانشجو

آموزش دانشکده

۱۵ارزشیابی آموزشی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی۹۹/۰۳/۰۸ تا ۹۹/۰۳/۲۷دانشجو
۱۶پایان نیمسالکلیه مقاطع تحصیلی۹۹/۰۳/۲۱ 
۱۷امتحان جامع دانشجویان دکتریدکتری۹۹/۰۳/۲۷ تا۹۹/۰۴/۳۰دانشجو

دانشکده

تحصیلات تکمیلی

۱۸امتحانات پایانی نیمسالکلیه مقاطع تحصیلی۹۹/۰۳/۳۱ تا ۹۹/۰۴/۱۴

 

استاد

دانشکده

۱۹مهلت ثبت نمرات در سامانه گلستان

 

کارشناسی۹۹/۰۳/۳۱ تا ۹۹/۰۴/۲۵استاد
۲۰مهلت تقاضای تجدید نظر دانشجویان کارشناسی۹۹/۰۴/۰۲ تا ۹۹/۰۴/۲۷

حداکثر سه روز پس از تاریخ درج نمره توسط استاد

دانشجو
۲۱مهلت رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و برطرف نمودن اشتباهات احتمالی توسط استاد درس(در این بازه زمانی دسترسی استاد فقط برای اصلاح نمره می باشد و دسترسی برای ثبت اولیه نمره وجود ندارد).کارشناسی۹۹/۰۴/۳ تا ۹۹/۰۴/۲۹

حداکثر دو روز پس از تاریخ درج تقاضای تجدید نظر دانشجو

استاد
۲۲قفل نمره توسط استاد کارشناسی۹۹/۰۴/۲ تا ۹۹/۰۴/۲۹استاد
۲۳قفل نمره توسط دانشکده کارشناسی۹۹/۰۴/۳ تا ۹۹/۰۴/۳۰معاون آموزشی دانشکده
۲۴قفل نمره توسط آموزش کل کارشناسی۹۹/۰۴/۰۳ تا ۹۹/۰۵/۱آموزش کل
۲۵مهلت ثبت نمرات پروژه و طرح نهایی کارشناسیحداکثر ۹۹/۰۶/۲۰استاد
۲۶قفل نمره پروژه و طرح نهایی توسط دانشکدهکارشناسیحداکثر ۹۹/۰۶/۲۲معاون آموزشی دانشکده
۲۷قفل  نمره پروژه و طرح نهایی توسط آموزش کلکارشناسیحداکثر ۹۹/۰۶/۲۳آموزش کل
۲۸مهلت ثبت نمرات کلیه دروس در سامانه گلستان  کارشناسی ارشد۹۹/۰۶/۲۰استاد
ردیفرویداد آموزشیمقطعتاریخاقدام کننده
۲۹مهلت اصلاح نمرات ثبت شده کارشناسی ارشد۹۹/۰۶/۳۰استاد
۳۰قفل نمرات کارشناسی ارشد۹۹/۰۶/۳۱تحصیلات تکمیلی
۳۱مهلت ثبت نمرات  کلیه دروس در سامانه گلستان دکتری۹۹/۰۶/۲۰استاد
۳۲مهلت اصلاح نمرات ثبت شدهدکتری۹۹/۰۶/۳۰ 
۳۳قفل نمرات دکتری۹۹/۰۶/۳۱تحصیلات تکمیلی
۳۴بازه تعداد روز شهریه ترم دفاعارشد و دکتری۹۹/۱۲/۱ تا ۹۹/۰۳/۲۱ 
۳۵** درخواستهای مهمان و انتقالتحصیلات تکمیلی۹۹/۰۴/۱ تا ۹۹/۰۴/۳۱دانشجو

آموزش دانشکده

تحصیلات تکمیلی

۳۶** درخواستهای تمدید سنواتتحصیلات تکمیلی۹۹/۰۴/۱ تا ۹۹/۰۴/۳۱دانشجو

آموزش دانشکده

تحصیلات تکمیلی

 

توضیحات :

۱-  پس از شروع ثبت نام ، به هیچ عنوان ساعات تشکیل درس و امتحان قابل تغییر نخواهد بود.

۲-  گروهها درصورت جابجایی کلاسها، موضوع را به اطلاع دانشجویان برسانند تا از حذف دروس آنها جلوگیری بعمل آید.

۳-  رسیدگی به کلیه درخواستهای دانشجویان تنها بر اساس زمانبندی فوق امکان پذیر می باشد. بنابراین، دانشکده ها از ارسال درخواستهای خارج از برنامه تقویم خودداری نمایند.

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ویژه استاد و دانشجو معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

خبر مهم  برگزاری دوره‌ عالی دانش مالی

آخرین اخبار

پربازدید